Általános szerződési feltételek 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), Zsuzsanna Beres enskilda firma,
adószám: 197001252662); e-mail elérhetőség: info@onkoyoga.com, (továbbiakban: Szolgáltató) és a
www.onkoyoga.com szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és
kötelezettségeit tartalmazza. Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek.

1.Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
1.1 A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan kereskedelmi
szolgáltatásra, amely az www.onkoyoga.com weboldalon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között a szerződésben leírt módon jön létre.
1.2 Az www.onkoyoga.com weboldalon történő vásárlás a weboldalon meghirdetett szolgáltatás
elektronikus úton leadott megrendelésével lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
1.3 A www.onkoyoga.com szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon
érvényesen és sikeresen valós adatait megadva érvényes megrendelést ad le az info@onkoyoga.com
email címen, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A megrendelő
a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú és tudomásul vette a
szerződésben foglalt feltételeket, valamint aláírta a személyes felelősség nyilatkozatot.
1.4 A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés, írásban megkötöttnek minősül. A
megkötött szerződést nem iktatják. A mindenkori érvényben lévő Általános Szerződési Feltételekről a
weboldalon tud tájékozódni. A megrendelés a teljesítés megkezdéséig szabadon és következmény
nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre elektronikus levélben (e-mailben) van lehetőség. Orvosi
igazolással, közös megegyezéssel a megrendelés a tanfolyamok elindulása után is lemondható.
1.5 A www.onkoyoga.com weboldal üzemeltetését, kiskereskedelmi és az ügyfélszolgálati
tevékenységet Zsuzsanna Beres enskilda firma. végzi.
Eladó adatai:
Cégnév: Zsuzsanna Beres enskilda firma
Adószám: 197001252662
Üzemeltető elérhetőségei: info@onkoyoga.com
Tárhelyszolgáltató adatai:
A tárhely-szolgáltató neve: Sybell Informatika Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 1158 Budapest, Késmárk u. 7./b. II. em. 206.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: hello@sybell.hu
Telefon: +36 1 707 67 26
2. Vásárlás
2.1 A www.onkoyoga.com webáruházban az egyes előfizetés(ek), tanfolyamok mellett minden
esetben megtalálhatóak a vásárlói döntéshez szükséges alapvető adatok, információk, az előfizetés
ára, azelőfizetések paraméterei és szükség esetén fotója is. A feltüntetett árak az alábbiak lehetnek:
bruttóárak, nem tartalmaznak ÁFÁ-t.
2.2 A kiválasztott előfizetés(ek), tanfolyamok megrendelése e-mailben, az info@onkoyoga.com e-mail címen történik, a fizetés pedig a SWIFT: NDEASESS IBAN: SE4130000000007001252662 bankszámlára utalással vagy pedig Paypal-on keresztül.
Mind a két megrendelési módnál a Szolgáltató manuálisan egy emailt küld a megrendelőnek, melyben az alábbiak találhatóak:
-Visszaigazolás a sikeres fizetésről, tájékoztatás a rendelés részleteiről.
-A megadott számlázási címre elektronikus, végszámlát küldünk, megadjuk a megrendelt tanfolyamra
vonatkozó bejelentkezési adatokat, megadjuk a bejelentkezési felület link-jét.
-Átutalásos fizetés esetén: a térítési díj összegét Ft-ban kérjük utalni cégünk megadott
bankszámlájára, a számlázási adatok feltüntetésével. Kérjük, a megrendelt tanfolyam és a résztvevő
nevét is feltüntetni.
Paypallal történő fizetés esetén a Paypal a befizetésről azonnal automatikus számlát küld.
2.3 A megrendelés megtörténtét követően tehát a Szolgáltató a Vásárló e-mail címére egy
elektronikus visszaigazolást küld a megrendelés részletes adataival.
2.4 A vásárlás, a szerződéskötés a megrendelt előfizetések, tanfolyamok ellenértékének kifizetésével
jön létre.
2.5 Amennyiben a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét előre nem látható oknál fogva
nem tudja teljesíti, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani (pld. betegség),
köteles erről a megrendelőt tájékoztatni, megegyezés szerint a tanfolyamot új időpontban megtartani vagy árát visszatéríteni.
3. Szállítás és fizetési feltételek
3.1. Szállítási módok
Nincs kézzelfogható előfizetés, így nem történik házhozszállítás.
3.2. Fizetési módok
3.2.1. Átutalásos fizetés
A vásárlás összegét, átutalással is kiegyenlítheti.
Kérjük, a következő bankszámlaszámra utalja a vásárlás összegét: NORDEA Sweden, SWIFT:
NDEASESS, bankszámlaszám IBAN: SE4130000000007001252662. Az átutalás közlemény rovatában
kérjük, tüntesse fel a megrendelt tanfolyamot, a megrendelő nevét, email címét, számlázási címét,
valamint a résztvevő nevét.
3.2.2. Paypales fizetés a Paypal mint szolgáltató szabályai szerint történik a bee70zsu@gmail.com email címre.
4. Az elállás joga, az elállás részletei, jótállás, szavatosság
4.1 Amennyiben az Ügyfél az előfizetés kifizetése után el kíván a megrendeléstől állni, azt a tanfolyam kezdetéig, a meghirdetett időpont előtti nap éjfélig indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II.26.) számú kormányrendelet rendelkezik.
4.2 Az Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a megrendelt árut átvette,
azaz a megrendelésről a visszaigazolást megkapta. Több előfizetés adásvétele eseten, ha az egyes
előfizetések szolgáltatása eltérő időpontban történik, akkor az utoljára szolgáltatott előfizetés
átvételének napjától; több tételből vagy darabból álló előfizetés esetén az utoljára szolgáltatott
tételnek vagy darabnak átvétele napjától gyakorolhatja az ügyfél az elállás jogát. Természetesen az
ügyfél az előfizetés megvásárlásától az előfizetés átvétele, a szolgáltatás kezdete előtt is bármikor
elállhat, ez irányú szándékát e-mailben és írásban jelezheti a Szolgáltató felé.
4.3 Amennyiben az Ügyfél a vásárlástól el kíván állni, úgy az írásbeli elállási nyilatkozatot elegendő a
előfizetés átvételét követő 30 naptári napon belül elektronikus levél formájában megküldeni a
Szolgáltatónak.
4.4 Az Ügyfél az elállás jogát egyértelmű nyilatkozat formájában vagy az alábbi nyilatkozat-minta
felhasználásával gyakorolhatja:
Elállási nyilatkozat minta
Címzett: Zsuzsanna Beres enskilda firma
Email: info@onkoyoga.com
Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi előfizetés/ek adásvételére vagy az
alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
[ Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló előfizetés vagy szolgáltatás megjelölése ]
Szerződéskötés időpontja /előfizetés átvétel időpontja: [ a megfelelő adat megadandó ]
A fogyasztó neve: [ értelemszerűen kitöltendő ]
A fogyasztó címe: [ értelemszerűen kitöltendő ]
Kelt: [ értelemszerűen kitöltendő ]
4.5 Az ügyfél elállása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való
tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként
megfizetett teljes összeget ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.
A visszatérítés során a Szolgáltató, a webáruház az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal
egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési módhoz kifejezetten hozzájárulását
adja. A visszatérítés mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semminemű többletköltség nem
terheli.
4.6 Elállás esetén a Fogyasztót, az Ügyfelet kizárólag az előfizetés visszaküldésének a közvetlen
költsége terheli.
4.7 A Fogyasztó csak az előfizetés jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához
szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. A vállalkozás
követelheti a fenti használatot meghaladó használatból adódó és az előfizetés nem rendeltetésszerű
használatából eredő károk megtérítését.
Figyelem! 4.8 A fogyasztó, az ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát webáruházunkban az alábbi a
45/2014. (II.26.) számú kormányrendeletben definiált esetben:
5. Egyebek
5.1 A www.onkoyoga.com webáruházában való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az internet
technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek
elfogadását.
5.2 A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a www.onkoyoga.com webáruházhoz való
csatlakozás miatt következett be. A Látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a
számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a Vásárló felelős A www.onkoyoga.com
webáruházához való kapcsolódásáért és a www.onkoyoga.com áruház weboldalán történő vásárlásért.
Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az
internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a www.onkoyoga.com akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával
összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik. A Szolgáltató nem felelős semmilyen
kárért, amely a Webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be.
5.3 Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési
Feltételekben foglalt szabályokat, akkor az üzemeltető szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a vevő megrendelését és visszautasíthatja vásárlási szándékát.
5.4 A Zsuzsanna Beres enskilda firma ezúton tájékoztatja vevőit, hogy adataikat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adataikat harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor harmadik fél az www.onkoyoga.com webáruház alvállalkozójaként közreműködik. Az alvállalkozók a webáruház által átadott személyes adatokat a megrendelés zökkenőmentes lebonyolíthatóságán és a megrendelés bizonyíthatóságán túl semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további jogi, vagy természetes személyeknek átadni. Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek, a webáruház Adatvédelmi elveinek megfelelően jár el webáruház üzemeltetője.
5.5 A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket
tárgyalások útján rendezzék.
5.6 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges
módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

2021.12.23.

Köszönjük, hogy itt vagy:-)

Iratkozz fel, hogy értesíthessünk az újdonságainkról